คณะกรรมการบริหาร

พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง
นายกสมาคม

นายอภิชาติ ชมแสง
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นายประยูร รัตนเสนีย์
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
นายภาณุ จิตรีพล
กรรมการสมาคม
นายเลอศักดิ์ ชมภู
กรรมการสมาคม
 นายกฤตชัย ทวยทองสา
กรรมการสมาคม
พ.อ.วีระชัย พันธโคตร
ประชาสัมพันธ์
นางชนัดดา มงคลเคหา
กรรมการสมาคม
นายอิทธิพล วีรานนท์
นายทะเบียน
นายฉัตรชัย สงวนวงศ์
กรรมการสมาคม
นายนพพร แก้วอำพุท
เหรัญญิก
นายมณฑล ทิพย์อาศน์
กรรมการสมาคม
นายสมโภชน์ ทฤษฎีคุณ
ปฏิคม
นาย ผจญ เฉลิมสาร
เลขาธิการฯ
นอ.ธวัชชัย มากพานิช
ผู้ช่วยเลขาธิการ