ทำเนียบนายกสมาคมฯ

ตลอดระยะเวลา 48 ปี ที่สมาคมนักเรียนเก่าฯได้ดำเนินการมา มีคณะกรรมการบริหารสมาคมมาแล้ว 24 ชุด และมีนายกสมาคม 7 ท่าน จนถึงปัจจุบัน คือ

1. นายจรูญ   เสตะรุจิ (2507 –  2510)
2. พลเอก เชวง   ยังเจริญ (2510 – 2529)
3. พลเอก ปวัฒวงศ์  หุตะเสวี (2529 – 2550)
4. พลอากาศเอก  ธีระพล  คล้ายพันธ์ (2551- 2555)
5. พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง (2555 – 2557)
6. พลตำรวจตรี  ทวิชชาติ พละศักดิ์ (2557- 2559)
7. (2559-2561)