ระเบียบ/ข้อบังคับ

ข้อบังคับ
สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๕๒

*********************

เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงได้กำหนดข้อบังคับขึ้น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๒”

ข้อ ๒.  สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ใช้อักษรย่อว่า “ส.ห.ว”  มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า “Horwang’s Alumni Association” ใช้อักษรย่อว่า  “H.A.A.”

ข้อ ๓.  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔.  ให้ยกเลิกข้อบังคับ “สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๒”

ข้อ ๕.  คำนิยามในข้อบังคับนี้

๕.๑  “นักเรียนเก่า” หมายถึง ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนมัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนหอวัง และ โรงเรียนผู้ใหญ่หอวัง ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๕.๒  “สมาคม” หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕.๓  “คณะกรรมการบริหาร”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕.๔  “นายกสมาคม” หมายถึง  นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕.๕  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย