คณะกรรมการบริหาร

พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง
นายกสมาคม

นายอภิชาติ ชมแสง
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
ดร. ประวัติ สุทธิประภา
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นายประยูร รัตนเสนีย์
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
นายภาณุ จิตรีพล
กรรมการ
นายเลอศักดิ์ ชมภู
กรรมการ
พ.อ.วีระชัย พันธโคตร
ประชาสัมพันธ์
นางชนัดดา มงคลเคหา
กรรมการ
นายอิทธิพล วีรานนท์
นายทะเบียน
นายฉัตรชัย สงวนวงศ์
กรรมการ
นายนพพร แก้วอำพุท
เหรัญญิก
นายมณฑล ทิพย์อาศน์
กรรมการ
นายสมโภชน์ ทฤษฎีคุณ
ปฏิคม
นาย ผจญ เฉลิมสาร
เลขาธิการ
นางสาวพิสมัย ภาษิต
ผู้ช่วยเลขาธิการ