คณะกรรมการบริหาร

พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง
นายกสมาคม

นายอภิชาติ ชมแสง
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
ดร. ประวัติ สุทธิประภา
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นายประยูร รัตนเสนีย์
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
นาย นพพร แก้วอำพุท
เลขาธิการ
นางสาวพิสมัย ภาษิต
เหรัญญิก
พันเอก วีระชัย พันธโคตร
ประชาสัมพันธ์
นางชนัดดา มงคลเคหา
นายทะเบียน
นายเลอศักดิ์ ชมภู
ปฏิคม
นายพิสิษฐ์ พินิจโชติภัทธ์
กรรมการ
นายมณฑล ทิพย์อาศน์
กรรมการ
นายพีรพงษ์ ตันตยาคม
กรรมการ
ดร. อัมรินทร์ ดรัณภพ
กรรมการ
นายฉัตรเกรียงไกร ศรีสุวรรณ
กรรมการ
นายอิทธิพล วีรานนท์
กรรมการ
นายฉัตรชัย สงวนวงศ์
กรรมการ