บทเฉพาะกาล

ข้อ ๕๐. ให้คณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับเดิม เป็นคณะกรรมการบริหาร และมีอำนาจบริหารกิจการของสมาคมตามข้อบังคับนี้ ไปจนกว่าจะครบวาระของคณะกรรมการดังกล่าว โดยไม่ต้องเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งใหม่

ข้อ ๕๑.  สมาชิกของสมาคมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามข้อบังคับเดิม ให้ดำรงสมาชิกภาพตามข้อบังคับนี้ และ อยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับนี้ต่อไป

ข้อ ๕๒.  ให้ยกเลิกบรรดากฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้