หมวดที่ ๑ : เครื่องหมาย ที่ตั้ง วัตถุประสงค์

ข้อ ๖. เครื่องหมายสมาคม เป็นรูปพระเกี้ยวอยู่ตอนบน ตอนล่างเป็นรูปดอกบัวและใบบัว โดยมีรูปและลักษณะดังนี้

ข้อ ๗. สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๖/๙ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๘. สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๘.๑ ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติระหว่างสมาชิก ครอบครัวของสมาชิก และนักเรียนหอวัง
๘.๒ ส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม และวิทยาการด้านต่างๆ ของสมาชิก และนักเรียนหอวัง
๘.๓ ส่งเสริมและจัดให้มีสวัสดิการ รวมทั้ง กิจกรรมการสงเคราะห์ อันเป็นสาธารณกุศลและประโยชน์แก่สังคม สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสมาคม
๘.๔ สนับสนุน ส่งเสริมกีฬา การบันเทิง สุขภาพพลานามัย และการพักผ่อนหย่อนใจ
๘.๕ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยราชการ องค์การ สมาคม หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง