หมวดที่ ๓ : คณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๑๗.  ให้คณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคม ประกอบด้วยสมาชิกสามัญมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑ คน และไม่เกิน ๑๙ คน ประกอบด้วย

๑๗.๑  นายกสมาคม  ๑  คน
๑๗.๒  อุปนายกสมาคม คนที่หนึ่ง  ๑  คน
๑๗.๓  อุปนายกสมาคม คนที่สอง  ๑  คน
๑๗.๔  อุปนายกสมาคม คนที่สาม  ๑  คน
๑๗.๕  เลขาธิการ  ๑  คน
๑๗.๖  เหรัญญิก  ๑  คน
๑๗.๗  นายทะเบียน  ๑  คน
๑๗.๘  ปฏิคม  ๑  คน
๑๗.๙  ประชาสัมพันธ์  ๑  คน
๑๗.๑๐  กรรมการอื่นอีก รวมกันแล้วไม่เกิน  ๑๙  คน

สมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรแก่วัตถุประสงค์ของสมาคมดังต่อไปนี้

  • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทและไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยความ ผิดเกี่ยวกับสมาคมและมูลนิธิ

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนขึ้นทำการแทนก็ได้

ข้อ ๑๘. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังเป็นอุปนายกสมาคมคนที่สอง โดยตำแหน่ง ส่วนกรรมการอื่นให้แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ

ข้อ ๑๙. การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม

๑๙.๑ ให้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ออกเสียงโดยวิธีลับ เลือกตั้งนายกสมาคมซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุม และมีเสียงสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ เสียง ผู้ใดได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือก หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ออกเสียงใหม่โดยวิธีลับ ระหว่างผู้ได้คะแนนเท่ากัน
๑๙.๒ ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม แต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ตามข้อ ๑๗. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ ๒๐. คณะกรรมการบริหารสมาคมอยู่ในตำแหน่งตามวาระ สมัยละ ๓ ปี สำหรับนายกสมาคมให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันไม่เกิน ๒ สมัย (๖ ปี) เมื่อครบกำหนดตามวาระในแต่ละสมัย ให้คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ตามข้อ ๑๙.

ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิม รักษาการในตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง และส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ภายใน ๑๕ วัน

คณะกรรมการบริหารชุดรักษาการ จะดำเนินการอันเป็นการผูกพันกับนโยบายของสมาคมมิได้

ในกรณีที่มีการลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารที่ขอลาออก รักษาการในตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และส่งมอบหน้าที่กันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ขอลาออก ตามวิธีการในข้อ ๑๙.

หากตำแหน่งนายกสมาคมว่างลงก่อนครบวาระ ให้อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่แทนนายกสมาคมต่อไปจนครบวาระ และในกรณีที่กรรมการอื่นว่างลง นายกสมาคมอาจแต่งตั้งสมาชิกที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทน และให้อยู่ในตำแหน่งกับอายุของกรรมการที่ตนแทน