หมวดที่ ๔ : อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๒๑. นายกสมาคม มี อำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม และบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคม เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ รักษาระเบียบการประชุม และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคม

ข้อ ๒๒. อุปนายกสมาคม มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วไปตามที่นายกสั่งหรือมอบให้รักษาการแทนนายกสมาคม ในเมื่อนายกสมาคม ไม่อาจปฏิบัติงานได้

ข้อ ๒๓. เลขาธิการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปของสมาคม ที่มิใช่หน้าที่ของกรรมการเจ้าหน้าที่อื่น ดำเนินงานด้านธุรการ อาทิ การจัดทำระเบียบวาระประชุม รายงานการประชุม ร่างโต้ตอบ และเก็บรักษาหนังสือหลักฐานของสมาคม ประสานงานและติดต่อกับกรรมการ และสมาชิก ควบคุม เก็บรักษาหลักฐานทรัพย์สินของสมาคม ดำเนินงานนโยบายตามที่นายกสมาคมมอบหมาย

ข้อ ๒๔. เหรัญญิก มีหน้าที่รับ-จ่าย เก็บรักษาเงิน ทำบัญชี และรายงานงบดุล ฐานะทางการเงินของสมาคม

ข้อ ๒๕. นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำ เก็บรักษาทะเบียนประวัติสมาชิก และเป็นผู้ออกหมายเลขทะเบียนสมาชิก บัตรประจำตัวสมาชิก

ข้อ ๒๖. ปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรัก อำนายความสะดวกแก่สมาชิก หรือผู้มาเยี่ยมเยียนสมาคม ควบคุมดูแลการจัดสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ของสมาคมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

ข้อ ๒๗. ประชาสัมพันธ มีหน้าที่แถลงข่าวและดำเนินการประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานขอความร่วมมือกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับกิจกรรม และการดำเนินงานของสมาคม

ข้อ ๒๘. คณะกรกรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของสมาคม และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งกำหนดไว้ใน ข้อบังคับ ระเบียบ และตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติ

ข้อ ๒๙. คณะกรรมการบริหารสมาคม มีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานใด ๆ ตามวัตถุประสงค์และ มติของที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญสมาชิก ระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับของสมาคมได้ตามความจำเป็น