หมวดที่ ๕ : การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และ คณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๓๐.  คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๓๐.๑ ครบกำหนดตามวาระ
๓๐.๒ ที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ มีมติถอดถอน โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกที่มาประชุม
๓๐.๓ มีการเลิกสมาคมตามกฎหมายหรือตามมติพิเศษให้เลิก

ข้อ ๓๑. กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๓๑.๑ ตาย
๓๑.๒ ลาออก
๓๑.๓ พ้นจากสมาชิกภาพ
๓๑.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของกรรมการบริหารทั้งหมด
๓๑.๕ ที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกที่มาประชุม