หมวดที่ ๖ : การประชุม

ข้อ ๓๒.  ให้นายกสมาคมกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริหารสมาคม อย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง ถ้ามีความจำเป็นจะต้องปรึกษาหารือกิจการของสมาคมโดยด่วน จะนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเมื่อใดก็ได้ การนัดประชุม ให้เลขาธิการแจ้งกรรมการบริหารสมาคมล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วน

ข้อ ๓๓.  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกๆ ปี ภายในเดือนเมษายน โดยประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน คณะกรรมการบริหารสมาคมมีหน้าที่จัดเตรียม และเสนอระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๓๓.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๓๓.๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งก่อน
๓๓.๓  แถลงผลการดำเนินกิจการในรอบปี
๓๓.๔  แสดงงบดุล และบัญชี รายได้-รายจ่าย ในรอบปี
๓๓.๕  เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๓๓.๖  เลือกตั้งนายกสมาคม เมื่อครบกำหนดตามวาระ
๓๓.๗  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๓๔.  จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้คณะกรรมการบริหารสมาคม เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

หากคณะกรรมการบริหารสมาคมมิได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดเวลาดัง กล่าว ให้คณะสมาชิกผู้มีชื่อยื่นหนังสือขอให้เรียนประชุมใหญ่วิสามัญนั้น มีอำนาจเป็นผู้จัดการเรียนประชุมใหญ่วิสามัญได้

ข้อ ๓๕.  การประชุมใหญ่สามัญ การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามข้อบังคับนี้ ให้เลขาธิการแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้มีสิทธิเข้าประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๑ วัน ก่อนการประชุม

ถ้าการประชุมครั้งใด จะต้องรับรองรายงานการประชุม หรือรับรองงบดุล ให้ส่งสำเนารายงานการประชุม หรือสำเนางบดุลไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมนั้นด้วย

ข้อ ๓๖.  องค์ประชุม มีดังนี้

๓๖.๑  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุมได้
๓๖.๒  ในการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จึงถือเป็นองค์ประชุมได้

๓๖.๒.๑  ถ้าในวันนัดประชุมใหญ่สามัญ หากเลยเวลานัดถึงหนึ่งชั่วโมง มีสมาชิกมาประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้เลขาธิการประกาศกำหนดนัดประชุมใหญ่สามัญอีกครั้งหนึ่ง ห่างจากวันนัดประชุมครั้งแรก ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม

หากในวันนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สองนี้ สมาชิกสามัญมาไม่ครบจำนวน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

๓๖.๒.๒  ในวันนัดประชุมใหญ่วิสามัญ หากเลยเวลานัดถึงหนึ่งชั่วโมง มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เลิกการประชุมนั้น โดยไม่ต้องมีการนัดประชุมใหม่อีก

ข้อ ๓๗.  ในการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง สองหรือสาม เป็นประธานแทนตามลำดับ

ในกรณีนายกสมาคม อุปนายกสมาคม ไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมาชิกสามัญ เลือกสมาชิกสามัญที่มาประชุมผู้หนึ่งเป็นประธานแทน

ในกรณีที่มีการพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการบริหารสมาคมก็ดี หรือมีการเลือกตั้งนายกสมาคมก็ดี ให้สมาชิกสามัญเลือกตั้งประธานที่ประชุมขึ้นดำเนินการเฉพาะในการประชุมคราวนั้น

ข้อ ๓๘.  มติของที่ประชุมให้ถือดังนี้

๓๘.๑  การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ให้ถือเป็นเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
๓๘.๒  การประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด