หมวดที่ ๘ : การวางระเบียบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ การเลิกสมาคม

ข้อ ๔๖.  ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารสมาคมมีอำนาจวางระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ ได้ แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับนี้

ข้อ ๔๗. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ให้ทำได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอยกว่า ๓ ใน ๔ ของสมาชิกที่มาประชุม ให้คณะกรรมการบริหารส่งสำเนาข้อบังคับที่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมใหม่ เป็นร่างนั้นไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้ลงมติเห็นชอบ

ข้อ ๔๘. การเลิกสมาคม กระทำได้โดยเหตุ ๒ ประการ คือ

๔๘.๑  เลิกตามกฎหมาย
๔๘.๒  ที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ มีมติให้เลิกสมาคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า ๙ ใน ๑๐ ของสมาชิกที่มาประชุม

องค์ประชุมในกรณีเลิกสมาคม ต้องมีสมาชิกสามัญร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด และเมื่อเลิกสมาคม ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ทำการชำระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะเลิกสมาคม

ข้อ ๔๙.  เมื่อเลิกสมาคมแล้ว บรรดาทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่ให้โอนไปเป็นสมบัติของโรงเรียนหอวัง แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครแต่เพียงโรงเรียนเดียว