รุ่นพี่ช่วย (โรงเรียน) น้อง

 

เชิญร่วมสนับสนุนและบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องกรองน้ำ พร้อมปรับปรุงอาคารเรียน

ด้วยโรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีนักเรียน จำนวน 63 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในเขตนอกเมือง และโรงเรียนมีความขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนขาดทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ทรุดโทรม นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่ค่อยสะอาด มีรสเปรี้ยว โรงเรียนยังขาดแคลนเครื่องกรองน้ำ สำหรับกรองน้ำก่อนที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

 

ทางโรงเรียนได้ติดต่อมาทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องกรองน้ำ หรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องกรองน้ำ หรือวัสดุ อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ และสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ทรุดโทรม ให้กับโรงเรียนประชารักษ์ศึกษาด้วย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง โดยสามารถติดต่อได้ที่ ผอ.ณัฐริณีย์ ศรีสถาพร (อดีตครูโรงเรียนหอวัง) โทร. 081-8419850

การบริจาค: สามารถโอนเงินมาที่บัญชีธนาคารของสมาคมฯ

บัญชีธนาคาร: กรุงไทย สาขา ลาดพร้าว
ชื่อบัญชี: สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี: 690-0-26714-9

หลังจากโอนเงินแล้ว รบกวนแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ได้ทางกล่องข้อความเฟสบุ้คของสมาคมฯ แล้วสมาคมฯจะรวบรวมรายชื่อและเงินบริจาค ส่งมอบให้ทางโรงเรียนประชารักษ์ศึกษาในลำดับต่อไป