งานฉลอง80 ปีสดุดีพระคุณครู

25 สิงหาคม 2562 พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานและ อ่านอาเศียรวาท “พระคุณครู 80ปี” ในงานฉลอง 80 ปีสดุดีพระคุณครูของชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง ซึ่งใน ปีนี้อาจารย์ที่มีอายุครบ 80 ปี มีทั้งหมด 8 ท่าน

1.ครูเปรมจิตร สมสมาน (หมวดภาษาไทย)
2.ครูทัศนีย์ ผ้าเจริญ (หมวดภาษาอังกฤษ/แนะแนว) – ไม่ได้เข้าร่วมงานเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
3.ครูศิริณี บุญปถัมภ์  (หมวดกิจกรรม)
4.ครูนิภา สายหัสดี (หมวดภาษาไทย)
5.ครูอุสาห์ ปัญญารัตน์ (หมวดภาษาอังกฤษ)
6.ครูมลิวัลย์ อินทะเสาระ (หมวดภาษาอังกฤษ/รองผช.ฝ่ายบริหาร/ปกครอง /หัวหน้าหมวดกิจกรรม)
7.ครูนฤมล หริรักษ์ฐากูร (หมวดภาษาอังกฤษ และกิจกรรม)
8.ครูประไพ สรรพานิช (หมวดภาษาไทย)


โดยมีเพื่อนครู และ ศิษย์เก่า เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง