การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์ ได้ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง โดยในที่ประชุม ได้มีการแถลงผลการดำเนินงาน และ งบดุลของสมาคม ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔


พร้อมกันนี้ได้จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ในครั้งนี้ สมาชิกเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก 2 คน คือ พันเอกวีระชัย พันธโคตร และ พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง แต่ พันเอกวีระชัยฯ ขอสละสิทธิ์ เนื่องจากยังรับราชการอยู่และต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อน ที่ประชุม จึงมีมติเลือก พลอากาศโทธวัชชัย ฝ่ายทอง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นสมัยที่ 2 สำหรับคำถามที่สมาชิกมีข้อสงสัยในบางกรณีนายกสมาคม รับเรื่องและจะนำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป