ขอเชิญสมาชิกสมาคมและนักเรียนเก่าหอวัง ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกสมาคมและนักเรียนเก่าหอวัง ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีระเบียบวาระการประชุมฯ ดังต่อไปนี้

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญเมื่อปี ๒๕๖๒
๓. แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
๔. แสดงงบดุลและบัญชี รายได้ – รายจ่าย ในรอบปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
๕. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
๖. เลือกตั้งนายกสมาคม
๗. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกและนักเรียนเก่าหอวังทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย : สุภาพ
หมายเหตุ : การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย