อาลัยรักครูเพลินจิตต์ พินิจชอบ

ด้วยนางพลินจิตต์ พินิจชอบ ตช.,ตม.  อดีตอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนหอวังมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ จนเกษียณอายุราชการ และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวังและ สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯมาอย่างต่อเนื่อง

ท่านได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐ น. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนแจ้งมายังทุกท่านเพื่อโปรดทราบ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนางเพลินจิตต์ พินิจชอบ ตช., ตม. และแจ้งเวียนนักเรียนเก่าหอวังฯที่รู้จักคุ้นเคยทราบ เพื่อร่วมไว้อาลัย