ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

 

ด้วยสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี่ฯ ชั้น 2 อาคารวชิรุณหิศ (อาคาร 10) โรงเรียนหอวัง โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมฯทราบ
  2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
  3. แถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในรอบปี 2560 – 2561
  4. แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ว่าด้วยวาระการอยู่ในตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
  5. แสดงงบดุลและบัญชี รายได้ – รายจ่าย
  6. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
  7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ สมาคมฯขอเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียนเก่าหอวัง ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี่ ชั้น 2 อาคาร 10 โรงเรียนหอวัง ลาดพร้าว กทม. หลังเสร็จจากการประชุมแล้ว ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น เป็นต้นไป

การแต่งกาย : โปรดแต่งกายสุภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง

นายกสมาคมฯ